RODO

INFORMACJE O RODO

Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach określonych w Polityce Prywatności (Załącznik nr 1) oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora w celu określonym w treści ust. 5 poniżej następujących danych osobowych:
a) podanych przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego:
– nickname, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, imię i nazwisko (opcjonalnie);
b) adresu IP Użytkownika oraz określonej na jego podstawie miejscowości w której Użytkownik mieszka i miejscu, w którym chodzi On do kina;
c) numer ID właściwy dla danego Użytkownika Zarejestrowanego, przypisany w Serwisie lub w innym w ramach oraz w połączeniu, z którym realizowane są usługi w ramach Serwisu;
d) w przyszłości zakres wymaganych danych może zostać rozszerzony przez Administratora o numer telefonu komórkowego Użytkownika, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu.
3. Użytkownik wyraża również zgodę na prezentację treści informacyjnych oraz reklamowych zgodnych z prawem i stanowiących istotę funkcjonowania portalu GrodziskNews.pl.

4. Administratorem danych osobowych jest GrodziskNews Dominik Pietraszek, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.

5. Dane osobowe określone w Polityce Prywatności oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy z Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz świadczenia Usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi Usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki i funkcjonowania Serwisu, w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie jak również w celach określonych w Polityce Prywatności.

6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych osobowych Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Serwisie. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Zarejestrowanego danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

8. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.

9. Użytkownik Zarejestrowany ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

10. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

11. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody w tym zakresie dane osobowe określone w Polityce Prywatności będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych lub wykorzystywane w celu wysyłania za ich pośrednictwem treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów.

SKLEP O FIRMIE RODO REGULAMIN KONTAKT
© Zdrowy Kram - zdrowa żywność sklep onlineMÓJ KOSZYK